herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

22 mar
2019

ŁUKASZ KOSMALSKI PONOWNIE WYBRANY SOŁTYSEM SOŁECTWA DĘBOGÓRA

Ostatnie w tym tygodniu zebranie wyborcze odbyło się piątek 22 marca 2019 r. w Dębogórze. W wyborach Sołtysa Sołectwa Dębogóra jedynym kandydatem był Łukasz Kosmalski, który  otrzymał 100 % głosów obecnych na zebraniu mieszkańców i będzie pełnił funkcję Sołtysa przez kolejną kadencję.

Mieszkańcy wybrali także czteroosobową Radę Sołecką, w skład której weszli: Bogusława Siebert, Sylwia Bachur, Kazimierz Bachur i Paulina Olejniczak.

W zebraniu Pani Wójt Annie Kusy - Kłos towarzyszyli radni Rady Gminy Widuchowa: Bogusława Siebert, Janusz Kulka i Przewodniczący Rady Dariusz Filipiak oraz Paweł Wróbel - radny Rady Powiatu w Gryfinie.

Nowo wybranemu Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej gratulujemy wyboru i życzymy wyłącznie sukcesów w pracy na rzecz Sołectwa wierząc jednocześnie, że nie zabraknie im dobrych pomysłów, wytrwałości i konsekwencji w ich realizacji oraz że w swoich działaniach wspierać ich będą wszyscy mieszkańcy Dębogóry.

czytaj więcej


21 mar
2019

KOLEJNE WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH ZA NAMI

W dniu 21 marca 2019 r. odbyły się dwa kolejne zebrania wyborcze w sołectwach Kłodowo i Żarczyn zwołane przez Wójt Annę Kusy-Kłos. W wyborach w Kłodowie mieszkańcy wybrali nowe władze sołectwa na następną kadencję. Sołtysem została ponownie wybrana Ewa Nadolińska. Do nowej czteroosobowej Rady Sołeckiej weszli: Justyna Cieśla, Magdalena Klisowska, Sylwia Rębacz i Agnieszka Waleszczuk.


 

Podczas zebrania wiejskiego w Żarczynie w wyniku przeprowadzonych wyborów Sołtysem została ponownie wybrana Krystyna Sztuka, którą zebrani nagrodzili gromkimi brawami. Wójt Anna Kusy - Kłos złożyła nowo wybranej Sołtys gratulacje i życzenia owocnej współpracy w kolejnych latach. Zbigniew Dwojak- radny Rady Gminy Widuchowa VII kadencji w imieniu mieszkańców i rady sołeckiej wręczył Pani Sołtys bukiet kwiatów i złożył gratulacje.

W wyborach do Rady Sołeckiej Sołectwa Żarczyn mandat otrzymali: Emilia Adamczewska, Genowefa Dwojak, Renata Pawelec, Małgorzata Rębacz, Jan Rębacz, Beata Sztuka i Anna Zawadzka.

W zebraniach w Kłodowie i Żarczynie uczestniczyli radni Rady Gminy Widuchowa Jan Rębacz, Anna Zawadzka i Łukasz Mańkowski. W Żarczynie mieliśmy przyjemność gościć radnego Rady Powiatu w Gryfinie Pana Pawła Wróbla, który poinformował mieszkańców o obecnych działaniach inwestycyjnych powiatu oraz najbliższych planach dotyczących remontów dróg powiatowych położonych w Gminie Widuchowa.

Nowym Sołtysom i członkom Rad Sołeckich gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz lokalnych środowisk oraz zadowolenia i satysfakcji z jej efektów.

czytaj więcej


12 mar
2019

UROCZYSTE OTWARCIE ULICY BULWARY RYBACKIE W WIDUCHOWEJ

W dniu 12 marca 2019 r. w Widuchowej miała miejsce uroczystość otwarcia zrealizowanej inwestycji "Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej" finansowanej ze środków własnych gminy oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uroczystego otwarcia drogi dokonali: Marszałek Jarosław Rzepa i Wójt Anna Kusy - Kłos. Podczas ceremonii przecięcia wstęgi towarzyszyli im radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Artur Nycz i Olgierd Kustosz oraz nowa Sołtys Sołectwa Widuchowa Ewa Adamiak.

Na Bulwarach Rybackich przy Nadzorze Wodnym zebrali się radni Rady Gminy Widuchowa, członkowie Rady Sołeckiej i mieszkańcy Widuchowej, którzy nie kryli zadowolenia z ukończenia inwestycji składając gratulacje i podziękowania władzom Województwa i Gminy oraz wykonawcy firmie Dankom z Lisiego Pola.

Członkowie Rady Sołeckiej w imieniu mieszkańców wręczyli Panu Marszałkowi, Pani Wójt i gościom reprezentującym Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego kwiaty i upominki na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia. Specjalne prezenty na tę uroczystość przygotowały również dzieci korzystające z Placówki Wsparcia Dziennego.

Dzięki zakończonej inwestycji mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej drogi dojazdowej do drogi powiatowej i centrum miejscowości, a uporządkowany teren nad rzeką i piękna droga wykonana z kostki typu starobruk już dziś zachęcają mieszkańców do spacerów i spędzania czasu nad Odrą.  Koszt inwestycji dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (I etap) zamknął się kwotą  ponad 1,8 mln zł przy dofinansowaniu w wysokości 1 071 389 zł (63,63 %).

 

czytaj więcej


12 mar
2019

WIZYTA MARSZAŁKA JAROSŁAWA RZEPY W WIDUCHOWEJ- PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W ŻELECHOWIE

W dniu dzisiejszym, 12 marca 2019 r., gościliśmy w Widuchowej wyjątkowych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz radni Sejmiku Wojewódzkiego Panowie Artur NyczOlgierd Kustosz.

W czasie wizyty, w Sali Ślubów Urzędu Gminy Widuchowa, została uroczyście podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechowo". Umowę w obecności radnych Sejmiku Województwa i radnych Rady Gminy Widuchowa podpisali Pan Marszałek Jarosław Rzepa i Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy - Kłos.

Inwestycja będzie sfinansowana ze budżetu gminy oraz ze środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski w wysokości  487 100,00 zł. na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to kwota 765 520,83 zł, a otrzymane dofinansowanie zewnętrze stanowi 63,63 %.

czytaj więcej