herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

04 paź
2018

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na
Stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu
w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju

 

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki i specjalności: budownictwo, budownictwo drogowe, inżynieria środowiska, administracja publiczna,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
5) nieposzlakowana opinia,
6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) biegła obsługa komputera, obsługa aplikacji pakietu Microsoft Office oraz znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,
8) biegła obsługa urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner,
9) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego wynikających z ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,
10) znajomość zagadnień prawnych niezbędnych w pracy na stanowisku wynikających z ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, prawo budowlane, prawo wodne, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
11) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa (pokój Nr 11 - I piętro) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 18 października 2018 roku do godz. 13.00 na adres: Urząd Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na Stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju”.

Pełna treść Ogłoszenia o naborze wraz z Załącznikami - BIP

czytaj więcej


12 paź
2018

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w dniu 14 października, który w tym roku przypada w niedzielę, dlatego uroczystości w placówkach oświatowych odbyły się nieco wcześniej. W środę urczysty apel z odbył się w Szkole Podstawowej w Widuchowej. Pani Wójt Anna Kusy - Kłos w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. Złożyła życzenia nauczycielom, wychowacom i pracownikom szkoły, a wyróżniającym się nauczycielom wręczyła Nagrody Organu Prowadzącego. W części artystycznej zaprezentowali się młodzi wykonawcy i Dziecięcy Zespół Ludowy "Niezabudki".


foto: www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-w-Widuchowej

W piątek uroczyste akademie z udziałem Pani Wójt Anny Kusy - Kłos, rodziców i emerytów odbyły się w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej i Szkole Podstawowej w Krzywinie. Dyrektorzy placówek oraz Pani Wójt przekazali nauczycielom i pracownikom placówek życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wójt Anna Kusy - Kłos uhonorowała Nagrodą Organu Prowadzącego wyróżniających się w pracy nauczycieli.


foto: www.facebook.com/Gminne-Przedszkole-w-Widuchowej

Przed zgromadzoną publicznością wystąpili uczniowie, którzy złożyli nauczycielom życzenia oraz zaprezentowali program artystyczny. Były recytacje wierszy, zabawne inscenizacje o tematycze szkolnej, piosenki i tańce. Nie zabrakło też dowodów sympatii w postaci kwiatów i własnoręcznie przygotowanych przez uczniów i przedszkolaków upominków.

 

czytaj więcej


12 paź
2018

ROLNIKU – UPRAWIAJ KONOPIE PRZEMYSŁOWE NA TERENIE SWOJEJ GMINY

Jesteśmy grupą osób, która tematem konopi zajmuje się już od ładnych paru lat i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników i nowoczesnemu podejściu do tematu chcemy zawiązywać współpracę z osobami, które chciałyby podjąć się uprawy w 2019 roku na swej ziemi konopi przemysłowych (Cannabis Sativa L) tzn. zawierające mniej niż 0,2% substancji psychoaktywnych o okresie wegetacji dostosowanym do polskich warunków klimatyczno- glebowych, które przy zastosowaniu prawidłowej agrotechniki, zapewniają uzyskanie wysokich i stabilnych plonów przy niewielkim nakładzie pracy oraz czasu.

czytaj więcej