herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

31 paź
2019

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 października 2019 roku Zarząd Powiatu Gryfińskiego  podjął decyzję o zawieszeniu linii komunikacyjnej na trasie  Gryfino - Czarnówko- Pacholęta- Marwice.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Widuchowa, Rada Gminy każdego roku przeznaczała na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego następujące kwoty ;

rok 2016     -    35 000, 00 zł
rok 2017    -     35 000,00 zł
rok 2018    -     47 000,00 zł
rok 2019   -      47 000,00 zł

i dzięki temu mogła być  uruchomiona w/w linia komunikacyjna.  

Niestety w tym roku przekazana dotacja wystarczyła tylko do 31 października 2019 roku.

Gmina Widuchowa w dalszym ciągu deklaruje chęć współpracy i przekazania brakującej kwoty w m-c  listopadzie 2019 roku.

Należy podkreślić specyfikę regulacji poszczególnych przewozów pasażerskich przewidzianą w u.p.t.z. Powiatowe przewozy pasażerskie stanowią bowiem przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i nie wykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów. Natomiast gminne przewozy pasażerskie to przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny.

Mamy nadzieję,  iż  w/w  linia komunikacyjna wkrótce zostanie uruchomia, a Zarząd Powiatu Gryfińskiego uwzględni  skomplikowaną sytuację w której znalazła się obecnie Gmina Widuchowa i jej mieszkańcy.  

czytaj więcej


30 paź
2019

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widuchowa, uprzejmie informujemy, iż do dnia 30.10.2019 r. nie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Widuchowa, a Starostwem Powiatowym dotyczącego kontynuacji funkcjonowania linii komunikacyjnej na trasie GRYFINO - CZARNÓWKO PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.  

Warunkiem uruchomienia linii komunikacyjnej od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. było zwiększenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego.

W dniu 15.10.2019 r.  Gmina Widuchowa zaoferowała dofinansowanie do zadania Powiatowego dotyczącego transportu na ww. linii na kwotę 4.000,00 złotych. W dniu 30.10.2019 r. Gmina Widuchowa zwiększyła ofertę do kwoty 6680,00 złotych.

Jednakże ze względów formalno-prawnych związanych z absencją chorobową Wójta Gminy niemożliwe było podjęcie uchwały Rady Gminy Widuchowa o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla Powiatu Gryfińskiego.

Po ustaniu przesłanek uniemożliwiających podjęcie przez Radę Gminy Widuchowa uchwały o finansowaniu przewozów Wójt Gminy Widuchowa podejmie działania zmierzające do ponownego uruchomienia linii komunikacyjnej na trasie  GRYFINO -     CZARNÓWKO - PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

W dniu 30 października 2019 r. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na uruchomienie linii komunikacyjnej. W związku z powyższym z dniem 1 listopada 2019 r. linia komunikacyjna na trasie GRYFINO – CZARNÓWKO - PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO zostaje zawieszona. 

Przepraszamy za pochopne umieszczenie w dniu 11.10.2019 roku informacji o podpisanym już porozumieniu.

czytaj więcej