herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Widuchowa uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Dane teleadresowe:

            Urząd Gminy Widuchowa
            ul. Grunwaldzka 8
            74-120 Widuchowa
            tel. 91 416 72 55 wew. 35 lub 30

Dla kogo:

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą: 

1. O dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł 
– podstawowy poziom dofinansowania

2. O dochodzie miesięcznym na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
     a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
     b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym
     - podwyższony poziom dofinansowania

3. O dochodzie miesięcznym na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
     a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
     b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać 
w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
- najwyższy poziom dofinansowania

Ile:

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Formy dofinansowania:

  1. dotacja
  2. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
    (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)

Wpisany przez: Andrzej Stachura