herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Widuchowa uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Dane teleadresowe:

            Urząd Gminy Widuchowa
            ul. Grunwaldzka 8
            74-120 Widuchowa
            tel. 91 416 72 55 wew. 35 lub 30

Dla kogo:

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą: 

1. O dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł 
– podstawowy poziom dofinansowania

2. O dochodzie miesięcznym na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
     a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
     b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
     - podwyższony poziom dofinansowania

3. O dochodzie miesięcznym na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
     a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
     b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
- najwyższy poziom dofinansowania

Ile:

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 66, 99 lub 135 tys. zł  (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Formy dofinansowania:

  podstawowy poziom dofinansowania

  1. dotacja,
  2. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach).

podwyższony poziom dofinansowania

  1. dotacja,
  2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów,
  3. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach),
  4. dotacja z prefinansowaniem.

najwyższy poziom dofinansowania

  1. dotacja,
  2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (planowane uruchomienie w ramach II fazy wdrażania Części 3 Programu, w 2023 r.),
  3. dotacja z prefinansowaniem

Wpisany przez: Andrzej Stachura