herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

27 lis
2018

SESJA RADY GMINY WIDUCHOWA - TRANSMISJA NA ŻYWO I REJESTRACJA OBRAD

Informujemy, że zgodnie z Art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Nagrania sesji Rady Gminy Widuchowa dostępne są na stronie Polskiej Telewizji Internetowej na kanale Widuchowa oraz  na kanale YouTube Gminy Widuchowa.

czytaj więcej


27 lis
2018

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Wójt Gminy Widuchowa ogłasza, że od 27 listopada do 05 grudnia 2018 r. przeprowadza się konsultacje z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019.
Ww. podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Widuchowa.
 Formą konsultacji jest przyjmowanie pisemnych opinii składanych za pomocą formularza:
1. drogą pocztową na adres: ul. Grunwaldzka 8,74-120 Widuchowa
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: org@widuchowa.pl
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Monika Nowicka – Samodzielne stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Sportu.

Informacje o konsultacjach projektu „Roczny program współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019” udostępnione zostaną na stronie internetowej Gminy Widuchowa www.widuchowa.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa www.bip.widuchowa.pl  
Uchwała oraz formularz konsultacji w załączeniu.

Ogłoszenie w BIP
Projekt uchwały
Formularz konsultacji

czytaj więcej


13 lis
2018

APEL DO LUDZI DOBREJ WOLI O POMOC DLA POGORZELCÓW !!!

Dnia 31.10.2018 r. w wyniku pożaru rodziny z Mieszkowic w województwie zachodniopomorskim straciły dobytek całego życia. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry wraz z Wójtami i Burmistrzami Gmin członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry  zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc finansową dla Pogorzelców.

czytaj więcej


08 lis
2018

INFORMACJA GOPS WIDUCHOWA.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej informuje, że Świadczenie 300+ przysługuje również rodzicom pracującym za granicą. W związku z powyższym rodziny, które nie złożyły wniosków na Świadczenie Dobry Start  (300+), proszone są o pilne zgłoszenie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej.

czytaj więcej