herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

21 sty
2020

INFORMACJA O ROZPOCZĘTYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH UCHWAŁ SEJMIKU WS. PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

informuje:

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)
projekty Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego zostaną skierowane do konsultacji społecznych.

Dokumenty dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:30.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i wniosków do projektów dokumentów.
Uwagi i wnioski w ramach trwających konsultacji społecznych mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej - na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - na adres
srodowisko@wzp.pl  z podaniem w tytule: POP;
3) ustnie do protokołu - osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 210, 70-506 Szczecin.
Czas trwania konsultacji: 21.01.2020 r. - 11.02.2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

czytaj więcej


10 sty
2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEJ STRATEGII ROZWOJU GMINY WIDUCHOWA NA LATA 2020-2030

Szanowni Państwo.

Gmina Widuchowa rozpoczęła prace nad nową strategią rozwoju na lata 2020-2030, dzięki której wskażemy nowe kierunku rozwoju. Budowę strategii rozpoczniemy od  licznych konsultacji społecznych, adresowanych do mieszkańców gminy, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli lokalnego biznesu, rolników.  Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia naszych mieszkańców.

Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, najbliższych oczekiwaniom i potrzebom społeczności Gminy Widuchowa

WSZELKIE WSKAZÓWKI, UWAGI, PROPOZYCJE PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES EMAIL: isr@widuchowa.pl

czytaj więcej