herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
 1. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2022 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535.).

 2. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej-prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 27.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 3. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022"

 4. Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022".

 5. Uchwała Nr XIV/150/2016 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017.

 6. Uchwała Nr X/89/2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

 7. Uchwała Nr XXXIII/345/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 8. Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021".

 10. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizację zadnia publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od 18.01.2021 do 31.12.2021 r.

 11. Zarządzenie Nr 315/2021 zmieniające  Zarządzenie  Nr 310/2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 12. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2021 roku.

 13. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 03 lutego 2021  roku.

 14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2020 rok

 15. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sportowa młodzież w Widuchowej"

 16. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Czerwcowy Festyn Rodzinny"

 17. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sport dla wszystkich" 

 18. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Święto Dyni" 

 19. Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023"

 20. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

 21. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kreatywne warsztaty tworzenia ozdób świątecznych z wykorzystaniem materiałów z recyklingu"

 22. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sołeckie Mikołajki w Krzywinie"

 23. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sołeckie Mikołajki w Krzywinie"

 24. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkanie wigilijne w Bolkowicach"

 25. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sołeckie Mikołajki w Krzywinie"

 26. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od 05.01.2023 do 30.04.2023 r.

 27. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 05.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

 28. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2023 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 29. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Wpisany przez: Andrzej Stachura