herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
 1. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2022 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535.).

 2. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej-prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 27.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 3. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022"

 4. Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022".

 5. Uchwała Nr XIV/150/2016 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017.

 6. Uchwała Nr X/89/2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

 7. Uchwała Nr XXXIII/345/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 8. Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021".

 10. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizację zadnia publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od 18.01.2021 do 31.12.2021 r.

 11. Zarządzenie Nr 315/2021 zmieniające  Zarządzenie  Nr 310/2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 12. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2021 roku.

 13. Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 03 lutego 2021  roku.

 14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2020 rok

 15. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sportowa młodzież w Widuchowej"

 16. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Czerwcowy Festyn Rodzinny"

Wpisany przez: Andrzej Stachura