herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

UCHWAŁY RADY GMINY WIDUCHOWA

1.  Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

2. Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty

6. Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7. Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Widuchowa  z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

8. Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Uchwała Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 09 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

10. Uchwała Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 09 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Wpisany przez: Andrzej Stachura