herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

O Kredycie "Czyste Powietrze"

KREDYT CZYSTE POWIETRZE to kredyt przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotacja, którą otrzymasz z programu spłaci część kredytu bankowego. Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.
Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl.
Najważniejsze różnice pomiędzy ścieżką zwykłą realizowaną przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a bankową obejmują:
   •  okres realizacji
   •  wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
   •  bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku
   •  rozliczenie wniosku
   •  wfośigw: maksymalnie w trzech częściach
   •  bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia
   •  korekta wniosku:
   •  wfośigw: tak
   •  bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku
W ramach wprowadzonych 3 stycznia 2023 roku zmian w Programie umożliwiono również w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Bank udziela kredytu z własnych środków z przeznaczeniem wyłącznie na:
    •  pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 95% kwoty kredytu,
   •  pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami Programu i niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.;

Współpraca banków z wojewódzkimi funduszami
W roku 2023 banki dysponują łącznym limitem środków do 69,4 mln zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem. Zwiększenie wskazanego limitu dokonywane będzie w ramach alokacji środków przewidzianych na ten cel na 2023 r, który wynosi 340 mln zł.
Gwarancja Czyste Powietrze
Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). EFPiG finansowany jest przez NFOŚiGW. Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.
Najważniejsze warunki gwarancji:
   •  maksymalna kwota gwarancji – 120 000 zł,
   •  maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 150 000 zł,
   •  gwarancja do 80% kwoty kredytu pozostającego do spłaty,
   •  brak prowizji za udzielenie gwarancji.

Wpisany przez: Andrzej Stachura