herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

18 maj
2021

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
W roku 2020 Gmina Widuchowa osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów surowcowych – metal, papier, tworzywa sztuczne i szkło na poziomie 31,82 %. Odzysk odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 roku został osiągnięty w 100%. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2020 roku w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi 0%.

czytaj więcej


18 maj
2021

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORCY I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA.

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Widuchowa jest:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 1
74–500 Chojna

2. Odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania są zagospodarowywane przez:
Eko-Myśl Sp. z o.o.
Dalsze 36
74-300 Myślibórz

czytaj więcej