herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Widuchowa o możliwości bezpłatnego korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w miejscowości Widuchowa, ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa. PSZOK otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. W PSZOK przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Widuchowa posegregowane następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 1. papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury,
 2. odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 3. metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe
 4. bioodpady,
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 6. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 7. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 8. chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
 9. zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 10. wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
 11. zużyte opony,
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe;
 13. odpady tekstyliów i odzieży.

W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
 2. odpady zawierające azbest, smołę;
 3. części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 4. opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 5. opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na użycie w gospodarstwie rolnym;
 6. folie i agrowłóknina rolnicza;
 7. sprzęt budowlany;
 8. zmieszane odpady budowlane;
 9. urządzenia przemysłowe;
 10. odpady poprodukcyjne;
 11. odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 12. odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 13. butle gazowe;
 14. papa;
 15. okna;
 16. gaśnice;
 17. wata szklana;
 18. odpady medyczne i weterynaryjne;
 19. styropian;
 • Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem i na własny koszt;
 • Przywiezione odpady do PSZOK należy własnoręcznie umieścić w odpowiednio oznakowanych kontenerach/pojemnikach wystawionych na terenie PSZOK.

Ograniczenie przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK:

 1. Zużyte opony samochodowe – do 4 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego;
 2. Odpady budowlano - rozbiórkowe – do 0,5 Mg rocznie od gospodarstwa domowego

DO POBRANIA _ ULOTKA

Wpisany przez: Mariusz Gralak