herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa

  1. Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa prowadzony będzie od dnia 09 lipca 2024 r. do dnia 30 lipca 2024 r. do godz. 1515. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Widuchowa).
  2. Rada Seniorów Gminy Widuchowa jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla organów Gminy w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz na terenie Gminy.
  3. Celem działalności Rady Seniorów Gminy Widuchowa jest integracja i wspieranie środowiska osób starszych poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych oraz wzmacnianie ich udziału w życiu społeczności lokalnej.
  4. Kandydatami do Rady Seniorów Gminy Widuchowa mogą być przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje pozarządowe, które w swojej działalności statutowej zajmują się działaniami na rzecz seniorów oraz przez podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku (od 4 do 5 osób) oraz przedstawiciele osób starszych, którzy zgłoszą się do pracy w Radzie (od 3 do 4 osób).
  5. Zgłoszenia kandydatów do Rady dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  6. Formularz wraz z załącznikami należy złożyć w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa pokój nr 12 w terminie do dnia 30 lipca 2024 r. do godz. 1515. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Widuchowa). Do zgłoszenia kandydata na członka należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady.
  7. W przypadku, gdy do Rady Seniorów Gminy Widuchowa zgłoszonych zostanie mniej niż 4 przedstawicieli organizacji  i/lub mniej niż 3 przedstawicieli osób starszych, o których mowa w pkt 4 Wójt Gminy Widuchowa wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin do zgłaszania kandydatów.
  8. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Gminy Widuchowa podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Wójta Gminy Widuchowa. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.
  9. W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, Wójt wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.
  10. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami dostępne są w Referacie Organizacyjnym Urzędu  Gminy Widuchowa pokój nr 12 oraz na stronie internetowej www.widuchowa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.widuchowa.pl.

Zarządzenie Nr 33/2024 z dnia 08 lipca 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy 

Wpisany przez: Andrzej Stachura