herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIDUCHOWEJ
Ul.Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa
TEL. (091) 4167162, 4321341

Strona podmiotowa BIP: Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej - e-bip.org.pl
e-mail: biuro@zgkw.pl

      Dyrektor Zakładu: mgr Zbigniew Pankiewicz

      Główna księgowa: mgr Agata Rebizak

      Księgowa:


Ilość zatrudnionych pracowników 17
- administracja 3 etaty + 1 etat zastępstwo
- wodociągi 2,5 etatu
- oczyszczalnia 2,5 etatu
- wywóz nieczystości płynnych 1 etat
- wywóz nieczystości stałych+składowisko 2,3 etatu
- pozostała działalność 3,2 etatu

Zadania zakładu:
- produkcja wody i oczyszczanie ścieków
- wywóz nieczystości płynnych i stałych
- obsługa cmentarzy
- administrowanie budynkami komunalnymi

Wpisany przez: Andrzej Stachura