herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Współpraca Gminy Widuchowa ze Stowarzyszeniem Heimatkreis Greifenhagen E.V. w Republice Federalnej Niemiec

11 listopada 1996 r. w Gryfinie została podpisana wielostronna umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Gryfino, Gminą Banie, Gminą Stare Czarnowo, Gminą Widuchowa w Rzeczypospolitej Polskiej a Stowarzyszeniem Heimatkreis GreifenhagenE.V. w Republice Federalnej Niemiec. Umowa ta została ratyfikowana Uchwałą Nr XIX/212/97 Rady Gminy Widuchowa z dnia 14 marca 1997 roku. Rada Gminy przyjęła powyższą umowę w całości oraz potwierdziła, że wszystkie jej postanowienia będą respektowane i realizowane. Wymienione strony umowy uzgodniły m.in., że:

 1. Strony będą wspólnie wspierać i popierać rozwój współpracy gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i turystycznej - w szczególności przez:
  • nawiązywanie, umożliwianie i utrwalanie kontaktów gospodarczych oraz wspieranie i popieranie wspólnych projektów,
  • propagowanie historii obu Narodów, tradycji regionalnych, dorobku kulturalnego oraz budowanie przyjaznych stosunków między dawniejszymi i współczesnymi mieszkańcami Ziemi Gryfińskiej,
  • sprawowanie pieczy nad pomnikami, zabytkami i innymi pamiątkami z przeszłości,
  • wspieranie akcji charytatywnych,
  • wzajemną prezentację życia kulturalnego - organizując spotkania, wystawy, koncerty, seminaria i wydając publikacje o charakterze informacyjnym,
  • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i krajoznawczych,
  • organizowanie nauki języka niemieckiego i polskiego,
  • stwarzanie dogodnych warunków do powstawania niemiecko-polskich stowarzyszeń społeczno-kulturalnych.
 2. Umawiające się strony będą wspólnie popierać i wspierać współpracę z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej - Koło w Gryfinie w zakresie działania tej umowy.
 3. Strony umowy będą popierać i wspierać przyjazne stosunki, jakie zostały nawiązane przez Miasto i Gminę Gryfino z miastami Gartz i Schwedt, z którymi wcześniej podpisane zostały umowy o współpracy transgranicznej.

Umowa została podpisana przez: Wojciecha Długoborskiego- Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Ryszarda Jusia - Wójta Gminy Banie, Wacława Gołąba - Wójta Gminy Widuchowa, Lecha Szymanowicza -Wójta Gminy Stare Czarnowo oraz Güntera Drewitz - Przewodniczącego Stowarzyszenia Heimatkreis Greifenhagen E.V.