herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWINIE
adres: ul.Królewiecka 42, 74-121 Krzywin
telefon: 91 416-75-11
e-mail: spwk3@wp.pl
https://sp-krzywin.edupage.org/

Dyrektora szkoły: mgr Piotr Waydyk

Szkoła Podstawowa w Krzywinie jest od 1 września 2017 r placówką ośmioklasową. Przy szkole działa oddział i punkt przedszkolny, które znajdują się w oddzielnym budynku. Placówka posiada dziewięć sal lekcyjnych, w tym bardzo dobrze wyposażoną salę informatyczną i gabinet językowy. Do dyspozycji uczniów są: stołówka, świetlica szkolna, gabinet logopedyczny, gabinet pedagoga, a także biblioteka z czytelnią. Wszystkie sale lekcyjne posiadają dostęp do Internetu i są wyposażone w rzutniki oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Aktualnie w trzech salach znajdują się tablice multimedialne. Uczniowie korzystają z kompleksu boisk „Orlik”, nowej, świetnie wyposażonej sali gimnastycznej oraz placu zabaw. Teren szkolny jest ogrodzony  i monitorowany.

We wszystkich szkolnych działaniach kierujemy się poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze mają na celu dobro naszych uczniów.
Dbamy o stworzenie odpowiednich warunków intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju. Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi rozwój naszej placówki.

Poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, a także logopedycznych staramy się stworzyć odpowiednie warunki uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wszystkie dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego objęte są bezpłatną nauką języka obcego. Uczniowie mają możliwość udziału w licznych konkursach, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, przedstawieniach teatralnych. Od lat uczestniczą w wymianie uczniowskiej z uczniami ze szkoły w Gehrde. Ponad dwudziestoletnią tradycją szkoły jest organizowanie Krzywińskiej Ligi Biegów Przełajowych.

Kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego.