herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

29 gru
2023

WÓJT GMINY WIDUCHOWA POWOŁAŁ CZŁONKÓW RADY SENIORÓW GMINY WIDUCHOWA

Zarządzeniem Nr 726/2023 z dnia 12 września  2023 r. Wójt Gminy Widuchowa powołał członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa w następującym składzie:

 1. Fatyga Janina;
 2. Koszewska Jadwiga;
 3. Kurantowicz Teresa;
 4. Pałka Alicja;
 5. Rębacz -  Mrożek Małgorzata;
 6. Serafin Teresa;
 7. Stolarz Stanisław;
 8. Winnik Danuta

Na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 2 października 2023 r. podjęto uchwały w sprawie  wyboru przewodnicząego i wiceprzewodniczącego.

Przewodniczącą Rady Seniorów Gminy Widuchowa została Pani Alicja Pałka, a na wiceprzewodnicząca powołano Panią Teresę Kurantowicz.


Zarządzenie Nr 726/2023

czytaj więcej


22 sie
2023

Ogłoszenie o wyznaczeniu dodatkowego terminu do zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa

OGŁOSZENIE O WYZNACZENIU DODATKOWEGO TERMINU DO ZGŁASZANIA  KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

RADY SENIORÓW GMINY WIDUCHOWA

Wójt Gminy Widuchowa wyznacza dodatkowy termin do zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa

 1. Dodatkowy termin do zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa ustala się od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 30 sierpnia 2023 r. do godz. 1515 . (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Widuchowa).
 2. Wyznaczenie dodatkowego terminu do zgłaszania kandydatów nastąpiło ze względu na nie zgłoszenie się do pracy w Radzie przedstawicieli osób starszych.
 3. Liczba osób, o których mowa w pkt 2 wynosi od 3 do 4.
 4. Rada Seniorów Gminy Widuchowa jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla organów Gminy w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz na terenie Gminy.
 5. Celem działalności Rady Seniorów Gminy Widuchowa jest integracja i wspieranie środowiska osób starszych poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych oraz wzmacnianie ich udziału w życiu społeczności lokalnej.
 6. Zgłoszenia kandydatów do Rady dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 7. Formularz wraz z załącznikami należy złożyć w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa pokój nr 12 w terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r. do godz. 1515. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Widuchowa). Do zgłoszenia kandydata na członka należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady.
 8. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Gminy Widuchowa podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Wójta Gminy Widuchowa. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.
 9. W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, Wójt wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.
 10. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami dostępne są w Referacie Organizacyjnym Urzędu  Gminy Widuchowa pokój nr 12 oraz na stronie internetowej www.widuchowa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.widuchowa.pl.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy 

Zarządzenie Nr 716/2023 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 21 sierpnia 2023 r.

czytaj więcej


28 lip
2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW GMINY WIDUCHOWA

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa

 1. Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa prowadzony będzie od dnia 28 lipca 2023 r. do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godz. 1515(decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Widuchowa).
 2. Rada Seniorów Gminy Widuchowa jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla organów Gminy w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz na terenie Gminy.
 3. Celem działalności Rady Seniorów Gminy Widuchowa jest integracja i wspieranie środowiska osób starszych poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych oraz wzmacnianie ich udziału w życiu społeczności lokalnej.
 4. Kandydatami do Rady Seniorów Gminy Widuchowa mogą być przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje pozarządowe, które w swojej działalności statutowej zajmują się działaniami na rzecz seniorów oraz przez podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku (od 4 do 5 osób) oraz przedstawiciele osób starszych, którzy zgłoszą się do pracy w Radzie (od 3 do 4 osób).
 5. Zgłoszenia kandydatów do Rady dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 6. Formularz wraz z załącznikami należy złożyć w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa pokój nr 12 w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godz. 1515(decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Widuchowa). Do zgłoszenia kandydata na członka należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady.
 7. W przypadku, gdy do Rady Seniorów Gminy Widuchowa zgłoszonych zostanie mniej niż 4 przedstawicieli organizacji  i/lub mniej niż 3 przedstawicieli osób starszych, o których mowa w pkt 4 Wójt Gminy Widuchowa wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin do zgłaszania kandydatów.
 8. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Gminy Widuchowa podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Wójta Gminy Widuchowa. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.
 9. W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, Wójt wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.
 10. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami dostępne są w Referacie Organizacyjnym Urzędu  Gminy Widuchowa pokój nr 12 oraz na stronie internetowejwww.widuchowa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.widuchowa.pl.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy 

Zarządzenie Nr 706/2023 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 27 lipca 2023 r.

czytaj więcej