herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa zaprasza
do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ typ model 244

= = = OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA = = =

Wójt Gminy Widuchowa
zaprasza do składania ofert
w pisemnym przetargu ofertowym
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ typ 004 (Jelcz 325) 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa;
tel. 91 4167255, fax 91 4167281;
e-mail: oc@widuchowa.pl;

2. Przedmiot sprzedaży:
Marka i typ samochodu – Jelcz typ 004 (Jelcz 325);
Rok produkcji – 1989;
Stan licznika – 308905 km;
Paliwo – ON;

Dane uzupełniające:

  • samochód sprawny;
  • posiada ważny przegląd techniczny (do 05.03.2025) i jest ubezpieczony (do 31.12.2024).
  • zabudowa wykonana w 2005 r. przez PHU „MOTO-TRUCK”
  • zbiornik wodny 5000 l;
  • zbiornik na środek pianotwórczy 120 l;
  • działko wodne;
  • zraszacze przednie;
  • autopompa zamontowana z tyłu pojazdu, jednozakresowa o wydajności 1900l/min z pompą próżniową.;

3. Minimalna cena sprzedaży pojazdu:
35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 brutto).

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Samochód można oglądać przy remizie OSP w Widuchowej do dnia 18 lipca 2024 roku.
Termin oględzin należy ustalić telefonicznie.
Osoby do kontaktu:
- naczelnik OSP Widuchowa - Wojciech Kiedos, kom. 694021315,
- kierownik referatu ISR UG Widuchowa - Mariusz Gralak, tel. 91 4167255, kom. 608362318.

5. Warunki przystąpienia do przetargu:
Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z:
- oświadczeniem oferenta - załącznik nr 2.
- podpisaną klauzulą informacyjną  - załącznik nr 3

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco:
Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa
„Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ typ 004 (Jelcz 325)”
„Nie otwierać przed godziną 12.30 dnia 19.07.2024 r.".

Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 12.00 w siedzibie sprzedającego pod adresem Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8,
74-120 Widuchowa.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy w Widuchowej w sali nr 02 (sala konferencyjna).

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą - 14 dni od upływu terminu składania ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci, którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.

7. Informacje dodatkowe
1. Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Pan Mariusz Gralak – Kierownik referatu inwestycji, strategii i rozwoju Urzędu Gminy w Widuchowej w godzinach pracy Urzędu, nr telefonu 91 4167255, kom. 608362318.
2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży wg załączonego wzoru – załącznik nr 4.
Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Widuchowa nr 82 9377 0000 0200 0244 2020 0001 w Banku Spółdzielczym Ziemi Szczecińskiej Filia w Widuchowej w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie.
3. W przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy.
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
5. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.
6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Wpisany przez: Mariusz Gralak