herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

WYMAGANE DOKUMENTY:
Informacja dot. azbestu - przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
74-120 Widuchowa

OPŁATY:
Informacja nie podlega opłacie skarbowej.

INFORMACJE DODATKOWE:
Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów.
Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wzór oceny określa zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649). Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Uwagi

 1. Przed wypełnieniem załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. wypełnić należy załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) p.n. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” w celu ustalenia stopnia pilności.
  2. Wypełniony załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) p.n. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” .
  3. Dla każdego obiektu budowlanego, gdzie wykorzystywane są wyroby azbestowe wypełnić należy odrębne  załączniki.
  4. Informację o użytkowanych wyrobach azbestowych przedkładać należy corocznie, do czasu usunięcia wyrobów,  w terminie do dnia 31 stycznia.
  5. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne przedkładają informację o wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki:

 1. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
 2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
 3. Klauzula informacyjna.

Wpisany przez: Mariusz Gralak