herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ OPŁATY
Należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa w terminie najpóźniej do 10 maja 2024 r. zmianę danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi !

UWAGA!!!
Dotyczy tylko MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY PONOSZĄ MAKSYMALNĄ OPŁATĘ ZA ODPADY w wysokości 175,48 zł/miesiąc.

Zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy (t.j w przypadku od ilości zużytej wody z danej nieruchomości), nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

Dotychczasowa maksymalna wysokość opłaty wynosiła 175,48 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2023 r., dochód rozporządzalny wyniósł 2678,30 zł..

Biorąc pod uwagę ww. obwieszczenie maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia 2024 r. wynosi 208,91 zł/miesiąc

W przypadku wątpliwości wszelkie informacje można pozyskać dzwoniąc pod nr telefonu: 91 41 67 255 wew. 35.
Najnowszy wzór deklaracji obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2024 r. zgodnie z uchwałą nr XLVIII/376/2023 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać klikając w link DEKLARACJA
 

Wpisany przez: Mariusz Gralak