herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

05 kwi
2019

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W dniu dzisiejszym 5 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Kuratora Oświaty z przedstawicielami organów prowadzących szkoły w związku ze zbliżającym się terminem egzaminów zewnętrznych - gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz sytuacją związaną z toczącym się sporem zbiorowym organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli z Rządem i zapowiadanym na dzień 8 kwietnia 2019 r. strajkiem.

Informujemy, iż zajęcia w szkołach i dowozy nie będą odwołane.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z planowaną akcją strajkową w placówkach oświatowych naszej gminy może dojść do sytuacji, w której instytucje te nie będą w stanie spełniać swoich zadań w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

W przypadku, gdy nie będzie możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach, zostaną zorganizowane zajęcia świetlicowe. Jeżeli liczba uczniów będzie większa od dopuszczalnej, nie będzie możliwości objęcia opieką wszystkich dzieci.

Wobec powyższego prosimy o rozważenie możliwości zapewnienia dzieciom opieki we własnym zakresie.

W dalszym ciągu prosimy Rodziców o śledzenie na bieżąco komunikatów na stronie Urzędu Gminy Widuchowa, stronach szkół i przedszkola.

czytaj więcej


26 mar
2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Widuchowa w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

czytaj więcej


01 mar
2019

KOMUNIKAT ZGDO W SPRAWIE OBOWIĄZKU OZNAKOWANIA POJEMNIKÓW

Zgodnie z §1 pkt 1 uchwały Nr 2/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 roku, poz. 866) właściciel nieruchomości jest zobowiązany oznakować pojemniki w których gromadzone są odpady.

czytaj więcej