herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

31 gru
2019

KOMUNIKAT W SPRAWIE LINII KOMUNIKACYJNEJ GRYFINO - CZARNÓWKO - PACHOLĘTA - MARWICE - GRYFINO

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie  analizą potrzeb oraz istniejących połączeń komunikacyjnych, uznano, że połączenia komunikacyjne na trasie Gryfino –Widuchowa i Widuchowa –Gryfino są w pełni zaspokojone,  a tym samym  linia  Gryfino – Czarnówko – Pacholęta – Marwice – Gryfino nie będzie w roku 2020 organizowana.

W związku z powyższym pomimo zabezpieczenia środków  finansowych w budżecie Gminy Widuchowa  od 1 stycznia 2020 roku, z przyczyn niezależnych od Gminy, nie będzie możliwości korzystania z przewozów na  linii Gryfino – Czarnówko – Pacholęta – Marwice - Gryfino.

W obecnej chwili Gmina Widuchowa pracuje nad rozwiązaniami alternatywnymi.

 

czytaj więcej


27 gru
2019

PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2020

Od dnia 01 stycznia 2020 roku Gmina Widuchowa realizuje zadania z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów. Do 14 stycznia 2020 roku mieszkańcy mają obowiązek złożenia nowych deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Widuchowa.

Obecnie przygotowywany jest nowy wzór deklaracji, który udostępnimy Państwu w najbliższym czasie.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Nową deklarację właściciel nieruchomości składa w terminie 14 dni od:
-
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
- dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli m. in. zużycie wody.

 

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni. 

UWAGA!

Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są zawrzeć indywidualne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z podmiotem świadczącym usługi w zakresie  odbierania i zagospodarowania odpadów.

 

czytaj więcej


18 lis
2019

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

W Parku Czcibora w Widuchowej zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Lekcja historii w Parku Czcibora – instalacja tablic edukacyjno-informacyjnych nawiązujących do historii Widuchowej”. Tablice mają charakter kulturalny, edukacyjny i turystyczny.
W ramach projektu wykonano tablice w kształcie półkola, opowiadające o przeszłości Widuchowej wraz z nowymi i starymi zdjęciami. Tablice zostały zamontowane wzdłuż głównych alejek w Parku Czcibora położonego w centrum Widuchowej.
Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wynosił 12.250,00 zł w tym dofinansowanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu - „Granty sołeckie 2019” w wysokości 10.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.250 zł zostały sfinansowane z budżetu Gminy Widuchowa.

czytaj więcej