herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

05 cze
2019

PODCZAS DNI EUROPY GMINA WIDUCHOWA PODPISAŁA POROZUMIENIE Z EJF

W dniu 28 maja 2019 roku podczas oficjalnego otwarcia Dni Europy w ośrodku Landhof Arche  w Groß Pinnow zostało podpisane oficjalnie porozumienie o współpracy Gminy Widuchowa z EJF (Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk). Porozumienie dotyczy podjęcia wspólnych działań edukacyjnych i kulturalnych na terenie regionu nadodrzańskiego po obu stronach granicy. Obchody Dni Europy przebiegały pod hasłem „Europa jest dla nas ważna”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciela władz samorządowych z Niemiec i Polski. Gminę Widuchowa reprezentowali Wójt Anna Kusy - Kłos oraz przedstawiciele Rady Gminy Widuchowa Dariusz FilipiakJanusz Kulka.

W czasie festynu przed zgromadzonymi gośćmi prezentowały swoje umiejętności i talenty dzieci z niemieckich i polskich szkół  Po raz pierwszy za granicą wystąpiły dzieci z ludowego zespołu "Niezabudki" z Widuchowej. Opiekunem zespołu jest Pani Jolanta Berowska.


Foto: facebook.com - Monika Kuriata, Paweł Woźnicki

czytaj więcej


05 cze
2019

OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ NA POPRAWĘ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

W dniu 04.06.2019 r Sejmik Województwa Zachodnio-pomorskiego na wniosek Zarządu Województwa zaakceptował dofinansowanie dla samorządów gminnych i powiatowych na kwotę 1 350 000,00 zł. z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej.

Gmina Widuchowa złożyła wniosek pt. "Poprawa infrastruktury sportowej na kompleksach sportowych w Gminie Widuchowa" Zadanie obejmuje: remont budynku szatni sportowej w miejscowości Krzywin tj. remont pokrycia dachowego, remont elewacji z malowaniem, remont elementów wewnętrznych szatni, a także odnowienie nawierzchni boisk sportowych w Krzywinie i Widuchowej .całkowity koszt zadania 20 000,00 zł., - otrzymana dotacja to kwota 9 6000,00 zł.

czytaj więcej


03 cze
2019

RAPORT O STANIE GMINY WIDUCHOWA. DEBATA NAD RAPORTEM

Zgodnie z art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Sesja Rady Gminy Widuchowa, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Widuchowa za rok 2018 odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 w Referacie Organizacyjnym pokój nr 11,  do dnia 13 czerwca 2019 r. (czwartek) do godziny 1515.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 w Referacie Organizacyjnym pokój nr 11.

Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa
Dariusz Filipiak


Formularz- zgłoszenie do debaty

RAPORT O STANIE GMINY WIDUCHOWA ZA ROK 2018

czytaj więcej