herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

13 gru
2018

PREMIERA FILMU PROFILAKTYCZNEGO "CZY WARTO...?" Z UDZIAŁEM UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYWINIE

W roku 2018. Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie zorganizował konkurs na scenariusz filmu profilaktycznego. Laureatem została uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Krzywinie Julia Prahl, szkoła otrzymała wyróżnienie. Nagrodą w konkursie była realizacja filmu z udziałem uczniów krzywińskiej podstawówki. Pomysłodawcą konkursu był naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie asp. szt. Grzegorz Klimek. Film został zrealizowany przez zespół wydawnictwa i portalu chojna24.pl - Przemysława KaweńskiegoRoberta Bałachowskiego.

Premiera filmu odbyła się 12 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie. W premierowym pokazie udział wzięli organizatorzy konkursu, uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krzywinie oraz realizatorzy filmu. Goście mieli okazję zwiedzić nowoczesny budynek komisariatu m.in. laserową strzelnicę. Poznali także sprzęt, wyposażenie i pojazdy wykorzystywane w codziennej pracy policjantów.

czytaj więcej


27 lis
2018

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Wójt Gminy Widuchowa ogłasza, że od 27 listopada do 05 grudnia 2018 r. przeprowadza się konsultacje z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019.
Ww. podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Widuchowa.
 Formą konsultacji jest przyjmowanie pisemnych opinii składanych za pomocą formularza:
1. drogą pocztową na adres: ul. Grunwaldzka 8,74-120 Widuchowa
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: org@widuchowa.pl
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Monika Nowicka – Samodzielne stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Sportu.

Informacje o konsultacjach projektu „Roczny program współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019” udostępnione zostaną na stronie internetowej Gminy Widuchowa www.widuchowa.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa www.bip.widuchowa.pl  
Uchwała oraz formularz konsultacji w załączeniu.

Ogłoszenie w BIP
Projekt uchwały
Formularz konsultacji

czytaj więcej


26 lis
2018

GMINNE INWESTYCJE - W MARWICACH POŁOŻONO PIERWSZĄ WARSTWĘ MASY BITUMICZNEJ

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Wójt Anny Kusy - Kłos zaplanowana inwestycja pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice doczekała się realizacji.

Na inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przebudowa obejmuje odcinek drogi gminnej o długości 1,025 km. Po kolejnych nierozstrzygniętych przetargach dopiero w wyniku negocjacji udało się wyłonić wykonawcę inwestycji - firmę MKR INWESTMENT Marek Gołębiowski z Kłodowa.

Krótki czas wykonania prac (do końca roku) oraz konieczność rozliczenia inwestycji dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski wymusiły na wykonawcy duże tempo prac. Obecnie na całym odcinku drogi, od ronda leżącego w ciągu drogi powiatowej  do końca miejscowości, położona została pierwsza, wyrównawcza warstwa masy bitumicznej. Kolejny etap to ułożenie warstwy ścieralnej oraz utwardzenie i zagospodarowanie poboczy drogi. Mamy nadzieję, że duże zaawansowanie prac i dobre warunki pogodowe pozwolą na szybkie zakończenie inwestycji.

czytaj więcej


26 lis
2018

GMINNE INWESTYCJE - DUŻE ZAAWANSOWANIE PRAC NA BULWARACH RYBACKICH

Ostatni gorący okres związany z wyborami samorządowymi nie wpłynął na prowadzone przez gminę inwestycje. Przygotowana w poprzedniej kadencji przez Wójt Annę Kusy - Kłos i rozpoczęta we wrześniu inwestycja: Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny  jest kontynuowana. Realizujemy obecnie I etap  inwestycji dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego kwotą 1 071 389 zł (63,63 %). Wykonawcą jest firma „DANKOM” Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola.

Kolejna wizyta na placu budowy pokazuje znaczne zaawansowanie prac i w powiązaniu z dobrymi, jak na tę porę roku, warunkami pogodowymi dobrze rokuje na przyszłość. Odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Mostowej przygotowany jest do układania kostki brukowej.

Nowa nawierzchnia z kostki została już ułożona na odcinku od ul. Grunwaldzkiej, aż za skrzyżowanie z ul. Żeromskiego. Dalej na południe w kierunku Nadzoru Wodnego trwają roboty ziemne - korytowanie drogi i formowanie poboczy.

Już obecnie, na etapie budowy mieszkańcy dostrzegają wyraźną zmianę krajobrazu Bulwarów Rybackich i chętnie spacerują w tej okolicy obserwując postęp prac. Mamy nadzieję, że po ukończeniu całej inwestycji tereny położone nad Odrą w Widuchowej staną się wizytówką miejscowości i ulubionym miejscem spędzania czasu przez naszych mieszkańców i turystów.

czytaj więcej