herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Urząd Gminy Widuchowa informuje wszystkich  mieszkańców Gminy Widuchowa
o możliwości uzyskania dofinansowania do 100 % kosztów na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z tym Gmina Widuchowa w imieniu mieszkańców deklarujących chęć pozbycia się materiałów zawierających azbest (np. pokrycia dachowego) może złożyć wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej.

Warunkiem formalnym przystąpienia do programu jest:
1. deklaracja właściciela nieruchomości o zamiarze usunięcia materiału zawierającego azbest,
2. zgłoszenie prac budowlanych z adnotacją, że Starosta Gryfiński nie wnosi zastrzeżeń,
3. złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest(Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011r.),

Jednocześnie informuję, iż dofinansowanie związane z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest dotyczy wyłącznie kosztów:
· demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
· transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie,
· unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku,

poniesionych po dacie uzyskania decyzji Zarządu lub Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie o przyznanym dofinansowaniu.

Dopuszcza się możliwość dofinansowania transportu i utylizacji azbestu który został zdjęty przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2016r.

W związku z powyższym osoby, które zamierzają skorzystać z dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o  złożenie pisemnej deklaracji o zamiarze usunięcia tych wyrobów wraz z załącznikami określonymi w pkt. 1 – 3 najpóźniej do dnia 31.04.2016r.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Widuchowa w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju, pok. 14, I piętro.


Po tej dacie tut. Urząd dokona oszacowania ilości wyrobów azbestowych, poznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia. W przypadku przystąpienia do programu odpowiedniej ilości zgłoszeń oraz spełniania warunków określonych przez WFOŚiGW Gmina złoży wniosek na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

= = = DOKUMENTY DO POBRANIA = = =

- WNIOSEK O USUNIĘCIE AZBESTU -
- INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA -
- ZGŁOSZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT BUDOWLANYCH -

Wpisany przez: Mariusz Gralak