herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Ruszyła VI edycja konkursu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Piękna Zachodniopomorska Wieś" 2024, którego celem jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.
Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:
- inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia,
- inicjatywy wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności,
- działań zmierzających do ochrony i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,
- inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.
- inicjatyw związanych z ładem przestrzennych na terenach prywatnych,
- form aktywizacji mieszkańców (w szczególności funkcjonowanie OSP, zespołu ludowego, zespołu sportowego, KGW),
- inicjatyw prospołecznych,
- działalności kulturalnej sołectwa,
- sposobów wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego,
- inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.
Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z:
1. oceny formalnej,
2. oceny merytorycznej
3. wizji w terenie.
W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.
Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
- I miejsca - 40 000 zł
- II miejsca - 30 000 zł
- III miejsca - 20 000 zł
- Wyróżnienia - 10 000 zł

Wpisany przez: Mariusz Gralak