herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 15 marca 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się V Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Widuchowa.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

Blok sprawozdawczo, informacyjny:
5.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 13 lutego 2019 r. do 15 marca 2019 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.

Podjęcie uchwał:
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2019.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2019.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Widuchowa.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu  przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów  stanowiących  własność Gminy Widuchowa.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie  na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości  stanowiącej własność  osoby fizycznej  w trybie postanowień art. 902 1 § 1 Kodeksu Cywilnego.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenów położonych w obrębie Dębogóra i Marwice.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2019 rok.

Raporty, sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Komisji Rady Gminy Widuchowa:
19. Raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Widuchowa za rok 2018.
20. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej za rok 2018.
21. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej za rok 2018.
22. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018.
23. Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządu i Oświaty za 2018 rok.
24. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki za 2018 rok.

Interpelacje, zapytania, wnioski:
25.
Interpelacje  i zapytania radnych.
26. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
27. Wolne wnioski.

28. Ustalenie terminu VI Sesji Rady Gminy Widuchowa.
29. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak