herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Od nowego roku obowiązują nowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, która udzielana będzie w każdą środę w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 002 w godzinach 9.00-13.00.
Aby skorzystać z pomocy należy się wcześniej zapisać telefonicznie pod numerami telefonu: 91 3516788, 91 4045000 wew. 213 lub drogą e-mailową darmowapomoc@gryfino.powiat.pl

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Co obejmuje darmowa pomoc prawna?

Darmowa pomoc prawna polega na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- sporządzeniu projektu pisma w sprawa wyżej wymienionych, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa karnego,
- prawa administracyjnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
- prawa rodzinnego,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kobietom w ciąży jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna poza kolejnością.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

OSOBY UPRAWNIONE
DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W 2019 R.

na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Od 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wpisany przez: Mariusz Gralak