herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ

W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2018 ROKU

 

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 29 stycznia 2018 roku.

1. Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań polegających na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej w 2018 roku.

2. Kandydatami komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko kandydata;
b)
adres zamieszkania;
c) dane kontaktowe (telefon, e-mail).
d) upoważnienie do reprezentowania organizacji.

4. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (pok. 11), z dopiskiem „Nabór do komisji opiniującej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku” do 21 lutego 2018 r. do godz. 15.15.

5. Informacji na temat naboru udziela Monika Nowicka (tel. 91 4167-255, wew.36).
6. Do komisji opiniującej zostaną wybrane maksymalnie dwie osoby. Wyboru dokonuje Wójt Gminy Widuchowa spośród kandydatów nie podlegających wykluczeniu.

7. Za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

8. Posiedzenie komisji odbędzie się w godzinach pracy urzędu – o dokładnym terminie posiedzenia wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.

 

 

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak