herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, że w I kwartale 2018 roku odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców sektora spożywczego z terenu powiatu gryfińskiego.

Temat spotkania:
1. Wymagania prawa żywnościowego w zakresie znakowania środków spożywczych pakowanych oraz sprzedawanych bez opakowań (pakowanych przy sprzedaży)

- Rozporządzenie nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku (Dz. U 2015 poz. 29 z późn. zm.)

2. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie systemu kontroli wewnętrznej opartego na systemie HACCP.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 19 stycznia 2018 roku  pod numerem telefonu 091/416-23-43 wew. 17.

Szczegóły dotyczące miejsca i terminu spotkania zostaną przekazane zainteresowanym osobom po 20 stycznia 2018 r. Dodatkowych informacji udziela p. Katarzyna Gręda tel. 091/416-23-43 wew. 17, e-mail: kgreda@pssegryfino.pl  

Wpisany przez: Mariusz Gralak