herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 22 września 2017 r. w świetlicy w Widuchowej odbyło się zebranie wiejskie. Zebranie zostało zwołane przez przez Panią Wójt Annę Kusy - Kłos w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady sołeckiej Sołectwa Widuchowa. Zgodnie ze statutem sołectwa przeprowadzone zostały wybory, w wyniku których w głosowaniu tajnym do Rady sołeckiej wybrano panie Alicję Najcel, Jadwigę KoszewskąZofię Kolis. W tym samym dniu zebranie zwołał również Sołtys Widuchowej. Zebranie wiejskie podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia środków fuduszu sołeckiego w roku budżetowym 2018. W trakcie zebrania mieszkańcy mieli okazję porozmawiać z Panią Wójt Anną Kusy - Kłos o bieżących sprawach oraz o planach na przyszłość. Poruszono m.in. sprawę zagospodarowania centrum miejscowości oraz terenów położonych nad Odrą w kontekście planowanych inwestycji drogowych w Widuchowej. Na zakończenie Pani Agnieszka Madej w imieniu Rady sołeckiej podziękowała wszystkim osobom, które okazały pomoc i zaangażowały się w organizację tegorocznych dożynek gminnych, a w szczególności w przygotowanie wieńca dożynkowego.

Wpisany przez: Andrzej Stachura