herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 19 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady XLVI  Sesji Rady Gminy Widuchowa.

 

Porządek obrad
1.
Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 29 grudnia 2022 r. do 19 stycznia 2023 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki za 2022 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządu i Oświaty za 2022 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok.

Podjęcie uchwał
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2023.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2023.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Widuchowa Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

Interpelacje, zapytania, wnioski
20.
Interpelacje  i zapytania radnych.
21. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
22. Wolne wnioski.
23. Ustalenie terminu XLVII Sesji Rady Gminy Widuchowa.
24. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak