herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

UWAGA: TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYDŁUŻONO DO 26 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Widuchowa (ul. Grunwaldzka 8, sekretariat, pok 11). Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Dokumenty dla rodziców i uczniów:

- Oświadczenie dla opiekuna (doc) (50.00 KB)
- Oświadczenie dla ucznia (doc) (51.00 KB)
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (doc) (36.00 KB, doc)

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci z rodzin po PPGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej tj. 3 500 zł.

Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt jest złożenie oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załącznik nr 8 oraz 9 do dokumentacji konkursowej,

Gmina Widuchowa planuje złożenie wniosku o dofinasowanie, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości tam gdzie wówczas znajdował się PGR ), do pobrania i złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w sekretariacie w Urzędzie Gminy Widuchowa do dnia 22 października 2021 r. do godziny 15:00.

Kontakt w sprawie programu: tel. (91) 416 72 55, wew. 39


Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są również na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zobacz także:
- Regulamin Konkursu Grantowego (docx) (123.00 KB)
- Lista Przedsiębiorstw Państwowej Gospodarki Rolnej ze wskazaniem miejscowości ich działania (do weryfikacji zgodności oświadczeń i kwalifikacji wnioskodawców(xlsx), (148.47 kB)

- Opinia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wpisany przez: Andrzej Stachura