herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Widuchowa, tym razem z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach działania 11 - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie, gdzie limit przewidzianych środków na działanie wynosił 80 000,00 zł, Gminie Widuchowa udało się uzyskać 100% dofinansowania w wysokości 49 305,00 zł na operację pod nazwą „Innowacyjność, rozwój, ekologia i współpraca szansą rozwoju zielonych miejsc pracy na polskiej wsi. Kongres kobiet z obszarów wiejskich"

Wpisany przez: Mariusz Gralak