herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy o kontynuacji cyklu kontroli posiadania zbiorników bezodpływowych/oczyszczalni przydomowych oraz kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów na terenie gminy Widuchowa. Prosimy o umożliwienie dokonania oględzin. W trakcie kontroli będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna kontrolowanych urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych i bioodpadów. W dalszej kolejności, już w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa będą porównywane ilości zużytej wody do ilości wywiezionych nieczystości ciekłych przez uprawnione do tego podmioty.
Miejscowościami podlegającymi kontroli będą Kłodowo oraz Wilcze, a kontrola przewidziana jest na dzień 05 września 2023 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak