herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady XLIV  Sesji Rady Gminy Widuchowa.

Porządek obrad
1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 25 października 2022 r. do 29 listopada 2022 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Podjęcie uchwał
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2023 roku.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności --przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Widuchowa.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Interpelacje, zapytania, wnioski
13.
Interpelacje i zapytania radnych.
14. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Ustalenie terminu XLV Sesji Rady Gminy Widuchowa.
17. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak