herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 odbędą się obrady XXXV Sesji Rady Gminy Widuchowa.

W oparciu o art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa zarządził przeprowadzenie obrad w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad
1.
Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 28 grudnia 2021 r. do 25 stycznia 2022 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki za 2021 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządu i Oświaty za 2021 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok.

Podjęcie uchwał
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2022.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2022.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022.     

Interpelacje, zapytania, wnioski
16. Interpelacje  i zapytania radnych.
17. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Ustalenie terminu XXXVI Sesji Rady Gminy Widuchowa.
20. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak