herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Widuchowa z dnia 29 listopada 2021 r., z uwagi na obowiązywanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zwiększonym zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na podstawie art.15  zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095) Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa (w zastępstwie Wiceprzewodniczący) zarządził odbycie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Widuchowa zwołanej na dzień 30 listopada 2021 r.  w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Wpisany przez: Mariusz Gralak