herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 30 listopada 2021r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Widuchowa.

 

Porządek obrad
1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII  Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 26 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Informacje z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych.

Podjęcie uchwał
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Gminie Chojna udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Interpelacje, zapytania, wnioski
18. Interpelacje  i zapytania radnych.
19. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
20. Wolne wnioski.
21. Ustalenie terminu XXXIV Sesji Rady Gminy Widuchowa.
22. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak