herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się XXII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Widuchowa.
W oparciu o art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa zarządził przeprowadzenie obrad w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad:
1.
Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

Blok sprawozdawczo, informacyjny:
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 28 października 2020 r. do 24 listopada 2020 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Informacje z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych.

Podjęcie uchwał:
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego z Gminą Chojna w sprawie powierzenia Gminie Chojna zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Widuchowa.

Interpelacje, zapytania, wnioski:
9.
Interpelacje  i zapytania radnych.
10. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Ustalenie terminu XXIII Sesji Rady Gminy Widuchowa.
13. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak