herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

O wydanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Lista instytucji udzielających ulgi zamieszczona została na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci,
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem,
c) rodzinne domy dziecka.

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26 roku życia dziecka.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karta wydawana jest bezpłatnie na czas nieokreślony.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora na stronie internetowej www.rodzina.wzp.pl w zakładce wykaz ulg.

Wniosek o przyznanie karty oraz wniosek o wydanie duplikatu karty należy składać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej, pokój nr 04, w godzinach 7.15-15.15. Informacje pod nr tel. 91 416 72 55 wew.26.

Wpisany przez: Mariusz Gralak