herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy!

Mając na uwadze zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa, wytycznymi szczebla wyższego oraz podjętymi decyzjami na posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wójt Gminy Widuchowa – Przewodniczący GZZK informuje:

1. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa w dniach od 12 do 25 marca 2020 roku  zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Widuchowa.

W związku z powyższym, rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Wniosek należy pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl i złożyć u pracodawcy (lub płatnika składek).

2. W związku z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonym dnia 11 marca 2020 r., w którym zaleca się czasowe ograniczenie działalności instytucji kultury od dnia 12 marca 2020 r. zawiesza się do dnia 25 marca 2020 r. działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej oraz jej Filii w Krzywinie;

3. Zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.03.2020 r. w terminie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 roku  czasowo zawiesza się działalność wszystkich świetlic wiejskich na terenie gminy Widuchowa, Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Widuchowej oraz Placówki Wsparcia Dziennego w Lubiczu prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;

4. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 80/2020 z dnia 11.03.2020 r. zarządzono zawieszenie organizowania wszelkich imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie gminy Widuchowa włącznie z organizacją wszelkiego rodzaju imprez/spotkań okolicznościowych w świetlicach wiejskich bez względu na ilość osób;

5. Od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. odwołuje się wszystkie treningi i zajęcia na Orlikach w Widuchowej i Krzywinie;

6. Podejmując kroki zapobiegawcze, prosimy mieszkańców o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum, w związku z czym od 13 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.  wprowadza się ograniczenia w  bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy Widuchowa i podległych jednostkach.
Mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy urzędowe telefonicznie (91 4167255) lub mailowo (org@widuchowa.pl).
Niezbędną dokumentację można dostarczyć za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (poczta) lub droga elektroniczną.
Dla wyjątkowych sytuacji na parterze utworzone zostaje tymczasowe biuro podawcze – pokój nr 08, w którym będzie można złożyć niezbędną dokumentację  osobiście oraz załatwić sprawy obywatelskie (np. dowody osobiste, akty zgonu) oraz działalność gospodarcza.
Do dyspozycji mieszkańców jest również strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl). To właśnie tu można dokonać wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.

7. Apelujemy do wszystkich o pozostanie w miarę możliwości w domach. To nie są ferie, ani dodatkowe wolne! Czasu wolnego nie spędzajmy na spotkaniach w mniejszych lub większych grupach.  Placówki edukacyjne i kulturowe zamknięto po to, by zminimalizować możliwość przenoszenia się wirusa. Niech wszyscy, którzy mogą,  a szczególnie dzieci i młodzież mająca wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pozostaną w tym okresie w domach by nie roznosić wirusa. Dzieci i młodzież głównie chorują niemal bezobjawowo, ale są też najbardziej mobilni, w związku z czym stanowią największe zagrożenie przy zakażaniu innych.
Apel do rodziców: starajcie się nie zostawiać dzieci pod opieką dziadków.

8. Zwracam się z prośbą do pracodawców o rozważenie możliwości polecenia pracownikom wykonywania pracy poza miejscem zatrudnienia – w sposób zdalny.

                                                                                                                    Wójt Gminy Widuchowa
                                                                                                                          Anna Kusy-Kłos

Wpisany przez: Mariusz Gralak