herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Sweco Consulting Sp. z o.o., jako Konsultant Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji I Urządzeń Wodnych w Szczecinie, realizujący Kontrakt: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły – Zadanie 5.3, informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 w budynku Tawerny (OSiR) na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie otwarty będzie ogólnodostępny punkt konsultacyjny dla wszystkich zainteresowanych realizowanym Projektem, w którym to eksperci Konsultanta będą udzielać wszelkich niezbędnych informacji oraz przyjmować uwagi i sugestie w zakresie rozwiązań projektowych.

Celem Projektu, który finansowany jest z pożyczki Banku Światowego, jest przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza. Realizowany ten cel będzie poprzez doprowadzenie do odpowiedniej pracy urządzeń hydrotechnicznych oraz kanałów Międzyodrza, która umożliwi nawadnianie i odwadnianie obszarów cennych przyrodniczo, co podniesie poziom bezpieczeństwa terenów przyległych do Odry Wschodniej i Zachodniej.

Punkt informacyjny otwarty będzie w następujące dni: 20.12.2017 r., 10.01.2018 r., 24.01.2018 r., 1.02.2018 r., 15.02.2018 r., 28.02.2018 r., 14.03.2018 r., 28.03.2018 r., w stałych godzinach – od 14:00 do 18:00.

Wpisany przez: Mariusz Gralak