herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zgodnie z § 10 ust. 3 oraz § 13 ust. 3 Statutu sołectw Gminy Widuchowa wybory nowych organów sołectwa winny się odbyć w terminie do 2 miesięcy po zakończonej kadencji. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy.

W związku z powyższym przedstawiamy harmonogram planowanych zebrań wiejskich w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich sołectw. O terminie zebrania mieszkańcy sołectw zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 7 dni przed terminem, na który zebranie wiejskie zostało wyznaczone.

Wpisany przez: Andrzej Stachura