herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 26 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady LXI Sesji Rady Gminy Widuchowa.

 

Porządek obrad
1. Otwarcie LXI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Złożenie życzeń Sołtysom Gminy Widuchowa z okazji Dnia Sołtysa.

Sprawozdania i informacje
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 27 lutego 2024 r. do 26 marca 2024 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej za rok 2023.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej za rok 2023.

Podjęcie uchwał
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Widuchowa.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2024 rok.

Interpelacje, zapytania, wnioski
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski.
15. Ustalenie terminu LXII Sesji Rady Gminy Widuchowa.
16. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak