herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 21 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady LVII Sesji Rady Gminy Widuchowa.

Porządek obrad
1.
Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 28 listopada 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Podjęcie uchwał
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa  na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2024.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2024.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2024.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Widuchowa na 2024 rok.        

Interpelacje, zapytania, wnioski
17. Interpelacje  i zapytania radnych.
18. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski.
20. Ustalenie terminu LVIII Sesji Rady Gminy Widuchowa.
21. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak