herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 28 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady LVI Sesji Rady Gminy Widuchowa.

Porządek obrad
1. Otwarcie LVI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 24 października 2023 r. do 28 listopada 2023 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Podjęcie uchwał
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców i opiekunów.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2024 roku.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”.
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

Interpelacje, zapytania, wnioski
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski.
20. Ustalenie terminu LVII Sesji Rady Gminy Widuchowa.
21. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak