herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Strażacy z Krzywina prezentują zrealizowane w 2023 r. projekty w ramach otrzymanych dofinansowań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach "Programu Remiza" i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach „Grantów Strażackich 2023".

"Nieustannie staramy się podnosić swoje umiejętności i pozyskiwać sprzęt, aby używać go w trakcie szkoleń i prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych ratujących życie, zdrowie i mienie naszych mieszkańców. Dbamy również o nasze mienie, remontując i ulepszając naszą strażnicę. Na przestrzeni ostatnich kilku lat pozyskaliśmy środki z różnych źródeł, których efekty możemy oglądać dziś.
Z otrzymywanych dofinansowań zakupiliśmy sprzęt ratowniczy, medyczny, umundurowanie indywidualne strażaków ale także prowadzaliśmy remonty remizy i otoczenia wokół remizy.
Rok 2023 to bardzo pracowity i wytężony okres dla naszych strażaków, a to wszystko dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki zewnętrzne.

Dwa największe ze zrealizowanych w mijającym roku to:
1. „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie - Program REMIZA”. Budynek remizy dzięki termomodernizacji nie tylko stał się bardziej energooszczędny i cieplejszy, ale otrzymał także nowy wygląd, który sprawia, że przyciąga on wzrok przechodniów i osób przejeżdżających przez Krzywin drogą wojewódzką nr 122.
Wartość zadania to 55 410,00 zł, z czego dofinansowanie WFOŚiGW w Szczecinie - 40 000,00 zł.  Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Napisy i logo jednostki w formacie 3D powstały dzięki życzliwości oraz przy współpracy z Wójtem Gminy Widuchowa i zostały sfinansowane ze środków Gminy Widuchowa.
Dodatkowo ze środków własnych jednostki wykonano drewnianą podbitkę wraz z punktami świetlnymi oraz zamontowano system monitoringu na łączną kwotę niemalże 16 000,00 zł.

2. „Wykonanie ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie" to drugie z większych przedsięwzięć realizowane przez nas tym roku, które wpłynęło na zmianę wizerunku remizy i terenu wokół. Przedsięwzięcie możliwe było dzięki dofinansowaniu  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach „Grantów Strażackich 2023".
Wysokość dofinansowania to 19 819,00 zł oraz wkład własny w wysokości ok. 10 000,00 zł, z czego wkład własny niefinansowy w postaci wkładu osobowego i rzeczowego 8 000,00 zł.
W trakcie realizacji tego przedsięwzięcia pozyskaliśmy nieodpłatnie w ramach dobrej współpracy z Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych w Szczecinie - Kopalnia w Ognicy materiał w postaci kamienia „otoczak" do obsypania cokołu ogrodzenia i wykonania cokołu wokół remizy, a firma DANKOM Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola ufundowała dwa słupki ogrodzeniowe z kamienia łupanego zamontowane na wjeździe na teren remizy oraz obrzeża do wykonania opaski wokół remizy.

Wizerunek budynku oraz terenu przyległego do remizy na przestrzeni ostatnich 3 lat zmienił się diametralnie, a to wszystko dzięki podejmowanym decyzjom obecnego zarządu oraz zaangażowaniu osobistemu druhen i druhów, w tym tych z MDP w prace społeczne na rzecz strażnicy i przyległego terenu. Stale się rozwijamy i pozyskujemy coraz to inny i lepszy, nowocześniejszy sprzęt. Mamy zamiar nadal pozyskiwać fundusze, aby sprostać wymaganiom jakie są przed nami stawiane.
W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom i firmom za przychylność i pomoc w realizacji podejmowanych przez nas działań."

Wpisany przez: Mariusz Gralak