herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 25 maja  2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady L Sesji Rady Gminy Widuchowa. 

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 27 kwietnia 2023 r. do 25 maja 2023 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2022 rok.
 7. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.
 8. Informacja o wykonaniu planu finansowego w 2022 r. dla rachunku wydzielonego środków Funduszu Pomocy.
 9. Informacja o wykonaniu planu finansowego w 2022 r. dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.  
 12. Interpelacje  i zapytania radnych.
 13. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Ustalenie terminu LI Sesji Rady Gminy Widuchowa.
 16. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Andrzej Stachura