herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY WIDUCHOWA DOTYCZĄCYCH UCHWALENIA STATUTÓW SOŁECTW GMINY WIDUCHOWA


1. Przedmiot i cel konsultacji
Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty statutów sołectw Gminy Widuchowa: Sołectwa Bolkowice, Sołectwa Czarnówko, Sołectwa Dębogóra, Sołectwa Kłodowo, Sołectwa Krzywin, Sołectwa Lubicz, Sołectwa Marwice, Sołectwa Ognica, Sołectwa Pacholęta, Sołectwa Polesiny, Sołectwa Rynica, Sołectwa Widuchowa, Sołectwa Żarczyn, Sołectwa Żelechowo.
Celem konsultacji społecznych było zebranie opinii, wniosków i uwag mieszkańców na temat zapisów w projektach statutów sołectw Gminy Widuchowa.

2.Liczba uczestników konsultacji
Liczbę uczestników konsultacji społecznych, w poszczególnych miejscowościach, przedstawia poniższa tabela

Nazwa sołectwa

Liczba uczestników konsultacji

Sołectwo Polesiny 9
Sołectwo Żelechowo 11
Sołectwo Kłodowo 6
Sołectwo Żarczyn 16
Sołectwo Rynica 11
Sołectwo Ognica 5
Sołectwo Pacholęta 9
Sołectwo Czarnówko 14
Sołectwo Marwice 4
Sołectwo Dębogóra 18
Sołectwo Bolkowice 10
Sołectwo Lubicz 18
Sołectwo Krzywin 14
Sołectwo Widuchowa 7

3.Przebieg i zastosowane formy konsultacji
Projekty statutów sołectw Gminy Widuchowa zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, na stronie internetowej Gminy Widuchowa www.widuchowa.pl w zakładce Konsultacje społeczne, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.widuchowa.pl w zakładce Konsultacje społeczne.
Konsultacje przeprowadzone były w formie otwartych spotkań z mieszkańcami wszystkich sołectw Gminy Widuchowa, miały zasięg ogólnogminny i przeprowadzone były w terminie od dnia 08 lutego 2023 r. do dnia 17 marca 2023 r.

4. Zgłoszone opinie, wnioski i uwagi
W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków, opinii, uwag i propozycji do projektów statutów sołectw.

Wpisany przez: Mariusz Gralak