herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 23 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady XLVIII  Sesji Rady Gminy Widuchowa. 


Porządek obrad
1.
Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy.
5. Złożenie życzeń Sołtysom Gminy Widuchowa z okazji Dnia Sołtysa.

Sprawozdania i informacje
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 23 lutego 2023 r. do 23 marca 2023 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej za rok 2022.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej za rok 2022.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2022.

Podjęcie uchwał
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Widuchowa do współpracy w ramach Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Interpelacje, zapytania, wnioski
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
22. Wolne wnioski.
23. Ustalenie terminu XLIX Sesji Rady Gminy Widuchowa.
24. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak