herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Przypominamy, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany dla każdego właściciela nieruchomości.
Ponadto informujemy, iż nie rozsyłamy blankietów do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Istnieje możliwość osobistego odbioru blankietu w Urzędzie Gminy Widuchowa w pokoju nr 1.

Wpisany przez: Mariusz Gralak