herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Referat Organizacyjny

Z-ca kierownika Referatu Organizacyjnego mgr Ewa Stefańska - zakres spraw: obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy, Komisji Rady i Wójta Gminy, prowadzenie zbioru przepisów aktów prawa miejscowego i udostępnianie ich do wglądu, publikowanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w BIP oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, współpraca z sołectwami, prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną wyborów (parlamentarnych, samorządowych  organów jednostek pomocniczych) i referendów gminnych, prowadzenie dokumentacji związanej z załatwianiem wniosków i skarg kierowanych do Urzędu, organizowanie współpracy zagranicznej, prowadzenie działalności informacyjnej, udzielenie informacji o kompetencjach organów i instytucji, prowadzenie sekretariatu Urzędu.

Podinspektor Halina Łoik - zakres spraw: ewidencja działalności gospodarczej,  współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  prowadzenie archiwum zakładowego, udostępnianie dokumentacji archiwalnej, współpraca z Archiwum Państwowym..

Inspektor Wioleta Bugaj - zakres spraw: obsługa kancelaryjno-biurowa urzędu, ewidencja korespondencji, zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, prowadzenie sekretariatu urzędu i Wójta, prowadzenie rejestrów publicznych i teleinformatycznych,  prowadzenie zakupu materiałów, wyposażenia oraz sprzętu komputerowego, nadzór nad funkcjonowaniem sieci teleinformatycznych, prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia, prowadzenie punktu przetwarzania informacji niejawnych.

wakat - zakres spraw: prowadzenie dokumentacji i realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej, wyposażanie stanowisk pracy w sprzęt i materiały zgodnie z procedurą zamówień publicznych, organizowanie procesu doskonalenia kadr, analiza potrzeb kadrowych, organizowanie szkoleń, techniczna obsługa Rady Gminy, prowadzenie zbiorów i rejestrów pełnomocnictw i upoważnień Wójta, rejestru pieczęci urzędowych, książki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, udzielanie interesantom informacji o sposobie i trybie załatwianych spraw.

Samodzielne stanowisko ds. Obywatelskich

Podinspektor - Justyna Stasiowska - zakres spraw: rejestracja aktów stanu cywilnego- urodzeń, małżeństw oraz zgonów, ewidencja ludności, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, kwalifikacja wojskowa.

Samodzielne stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Inspektor mgr inż. Mariusz Gralak - zakres spraw: prowadzenie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Pozostałe zadania to: sprawy wojskowe, ochrona informacji niejawnych, wykonywanie obowiązków pełnomocnika informacji niejawnych, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, współdziałanie z Gminnym Zarządem OSP oraz zarządami jednostek OSP w zakresie organizacji szkoleń, ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych, współdziałanie z placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie popularyzacji ochrony przeciwpożarowej, wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, zapewnienie technicznej obsługi Rady Gminy w zakresie rejestracji i transmisji obrad sesji, aktualizacja strony internetowej Urzędu Gminy, redaktor Biuletynu Informacji Publicznej.

Urząd Gminy zatrudnia ogółem 24 pracowników: 22 pracowników administracyjnych i 2 pracowników obsługi.

 

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

29 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE - MIKOŁAJKI POD WIATĄ

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.